ул. Цар Асен 24
Пловдив,
България
23.3260106
42.6964917
UserLikes
Име: ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.uni-plovdiv.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Висше училище

Ключови думи: образование, висше образование, университет, висше училище, пловдивски университет

Продукти

  Галерия


  ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

  Виж на картата  Факултети

  Факултетът е самостоятелен от 1991 година. Историята на южнобългарската хуманитаристика започва през учебната 1973-1974 година, когато се откриват филологически специалности.

  В Пловдивския университет Филологическият факултет е най-големият сред деветте факултета. В него се обучават 2500 студенти по 16 специалности в бакалавърска степен, 10 магистърски програми и 3 специализации. Преподавателите са повече от 110, от които 8 професори, 30 доценти, 48 доктори и 50 асистенти.

  Факултетът е разположен основно в сградата на Ректората. В Нова сграда се намират библиотеките по славистика, новогръцки език, турски език, английски език, американистика.

  Факултетът разполага с 3 компютърни зали и локална компютърна мрежа.
  Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на икономисти, мениджъри и политолози.

  В края на 2010 г. Факултетът е на 4-то място по рейтинг в направление Икономика между 16 висши училища и на 7-мо в направление Администрация и управление между 19 висши училища. По същото време ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти.

  ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър по: Международни икономически отношения, Маокроикономика, Маркетинг, Финанси, Стопанско управление и Политология; в образователно-квалификационна степен магистър по: Финансов мениджмънт, Международна търговия, Счетоводство и анализ, Бизнес администрация, Управление на човешките ресурси, Бизнес комуникации и връзки с обществеността, Корпоративно управление, Бизнес икономика; образователна и научна степен доктор по Икономика и Администрация и управление

  Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.
  Философско-историческият факултет е създаден с решение на МС на 13.05.2004 г. В момента в него се обучават студенти по 9 специалности – Археология, Етнология, История, Социална антропология, Социология, Социология и науки за човека, Социология на правото, икономиката и иновациите, Теология и Философия. Общият годишен прием на студенти първокурсници е 239 души.

  Началото на факултета обаче е положено през 1994 г., когато за първи път в България започва обучение по специалност Етнология, а през следващата 1995 г. стартира специалност Социология. Тогава е сформирана и първата Катедра Етнология и социология към Филологическия факултет. През същата година е създадена и Катедра История. Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., по Археология и Теология – през 2008 г. Специалността Социална антропология е открита през 2010 г. Най-нови са специалностите Социология и науки за човека и Социология на правото, икономиката и иновациите, които започват да приемат студенти през 2012 г. Всички специалности и научни направления, по които се обучават студентите, са преминали успешно програмна акредитация.
  Химическият факултет е измежду първите факултети, създадени още при основаването на Пловдивския университет. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, намираща се в центъра на Пловдив. Той разполага с 15 химични лаборатории, три компютърни зали, вътрешна мрежа между катедрите, няколко сървъра за химични приложения и интернет комуникация. В Химическия факултет работят квалифицирани специалисти, което му позволява да провежда учебна и научноизследователска работа на високо равнище.

  Студентите, придобили знания в Химическия факултет, се подготвят за следните дейности: преподаване в университет и средно училище; функционални и научноприложни изследвания в сферата на химията и гранични на нея области, както и по проблеми, свързани с опазване на околната среда; развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии; разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за контрол и изпитания на материали, суровини, полупродукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство, техниката, екологията; обслужване на производствената дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща.
  Юридическият факултет при ПУ Паисий Хилендарски е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността Право. В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавния апарат, за защита интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица.

  Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:
  * Изключително високо равнище на преподавателския състав.
  * Модерен и стриктно спазван учебен план.
  * Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати.
  * Добри контакти с реномирани юридически факултети.
  * Специализирана библиотека към ЮФ.
  * Обучение на чуждестранни студенти.
  * Участие в програмите на Европейския съюз Сократес за мобилност на студенти и преподаватели.
  * Предлагат се лекционни курсове на английски език за студенти от Европейския съюз.
  Биологическият факултет вече има 50-годишна история – като специалност Биология от откриването на Висшия Педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет Паисий Хилендарски. От 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Разположен е в Стария град, в непосредствена близост до Античния театър.

  Всяка година във факултета се обучават близо 1 000 студенти в няколко основни бакалавърски специалности – Биология, Биология и химия, Екология и опазване на околната среда, Молекулярна биология и Биоинформатика. От 2009 г. към Биологически факултет са разкрити две нови бакалавърски специалности – Екология на биотехнологичните производства и Медицинска биология, а от 2010 г. е въведена и бакалавърска специалност Биология и физика. Студентските занимания се провеждат в седем основни катедри – Анатомия и физиология на човека, Биология на развитието, Биохимия и микробиология, Ботаника и МОБ, Екология и ООС, Зоология и Физиология на растенията и молекулярна биология. Като част от катедрата по Физиология на растенията и молекулярна биология съществува и териториално обособена Лаборатория по генно инженерство, в която се водят научни изследвания и обучение на студенти и докторанти.

  Научната продукция на висококвалифицираните преподаватели във факултета се изразява със стотици публикации, включително монографии, в България и в много страни на света. Тя, наред с качествената преподавателска дейност, създава безспорния авторитет на факултета.
  Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Днес той е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (13 професори и 24 доценти) и повече от половината – с научни степени (3 доктори на науките и 61 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ и др. ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. ФМИ има Научен съвет с право да избира хабилитирани преподаватели (доценти). Преподаватели от факултета са членове и на други специализирани научни съвети и подкомисии към ВАК.
  Педагогическият факултетът е създаден през 1984 година. Разположен е в пететажен корпус на модерната нова университетска сграда, намираща се на бул. България 236. Педагогическият факултет е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 3000 студенти по 13 специалности в бакалавърска степен и 25 в магистърска степен, от които 1200 се обучават редовно, включително и 20 чужденци. Педагогическият факултет обучава студенти от Гърция, Турция, Германия, Молдова, Великобритания, Македония, Кувейт.

  Преподавателите в Педагогическия факултет са повече от 120, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките). Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети. Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека, секция за обучение по английски език, три учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до Интернет, видеозала, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала. Факултетът презентира специализиран сайт на български и локална компютърна мрежа. Към факултета съществува Център за кариерно развитие. Функционират Център по образователен мениджмънт, Център за психолого-педагогическа диагностика, Център по арттерапия.
  Физическият факултет на ПУ е с 50-годишна традиция в обучението на физици, учители по физика и инженер-физици. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, а тя самата - в центъра на Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени значителна част от студентите. В непосредствена близост до Физическия факултет се намира градската библиотека Иван Вазов. Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

  Във Факултета работят 39 преподаватели, 22 от тях са професори и доценти, а 33 имат научна степен. Голяма част от тях са специализирали в Русия, Индия, Франция, Италия и Англия.

  Факултетът разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници.

   
  Открийте ни в Google+