ул. Цар Асен 24
Пловдив,
България
23.3260106
42.6964917
0 UserLikes
Име: ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.uni-plovdiv.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Висше училище

Ключови думи: образование, висше образование, университет, висше училище, пловдивски университет
ул. Цар Асен 24
Пловдив,
България
23.3260106
42.6964917
0 UserLikes
Име: ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Адрес: Пловдив, ул. Цар Асен 24
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.uni-plovdiv.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Висши учебни заведения
Дейност:

Висше училище

Ключови думи: образование, висше образование, университет, висше училище, пловдивски университет
Продукти

  Факултети

  гр. Пловдив ул. Цар Асен № 24
  Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Днес той е утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят над 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (14 професори и 28 доценти) и повече от половината – с научни степени (6 доктори на науките и 45 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ и др. ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. ФМИ има Научен съвет с право да избира хабилитирани преподаватели (доценти). Преподаватели от факултета са членове и на други специализирани научни съвети и подкомисии към ВАК.
  Годишно ФМИ обучава около 1500 студенти за придобиване на бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Педагогика на обучението по...“. Провежда обучение и за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“. Освен това обучава и лица с висше образование за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика и информационни технологии“. Водят се и множество различни други образователни курсове – кандидатстудентски, компютърни и др.
  Всички направления и специалности във ФМИ са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка „Много добър“ за срок до 2014 г. Повече информация относно програмите, учебните планове и условията за кандидатстване ще намерите в нашия сайт.
  ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи се успешно не само у нас, но и навсякъде по света. Те са изявени научни работници и преподаватели във висши училища, ръководители на катедри, факултети, университети. Хиляди са прекрасни учители, директори на училища, експерти и ръководители в областта на образованието. Много са висококвалифицирани специалисти в различни фирми и водещи компании в областта на информатиката и информационните технологии, в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи. Не са малко и реализиралите се успешно като политици и държавни ръководители в регионален и републикански мащаб – кметове, областни управители, депутати, посланици, заместник-министри, министри и дори вицепремиери. Възпитаници на Факултета са и граждани от Турция, Македония, Гърция, Русия, Молдова, Украйна, Ирак, Никарагуа, Йордания, Австрия, Израел.
  Факултетът е разположен в нова университетска сграда с голям парк, уютни барчета, студентски стол, университетска книжарница, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала, специализирани библиотеки. ФМИ разполага с 12 модерни учебни компютърни зали с над 200 работни места и мултимедия, видеозала, лаборатория по интерактивна математика, постоянен интернет достъп до компютърните зали и кабинетите на преподавателите, както и с безжичен интернет достъп на територията на сградата и вътрешния двор, с лицензиран софтуер с учебни и други информационни материали, достъпни за ползване от студентите и преподавателите и при домашни условия.
  гр. Пловдив ул. Цар Асен № 24
  Биологическият факултет вече има 50-годишна история – като специалност “Биология” от откриването на Висшия Педагогически институт през 1961 г., прераснал през 1972 година в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. От 1990 г. съществува като самостоятелен факултет. Разположен е в Стария град, в непосредствена близост до Античния театър.
  Всяка година във факултета се обучават близо 1 000 студенти в няколко основни бакалавърски специалности – Биология, Биология и химия, Екология и опазване на околната среда, Молекулярна биология и Биоинформатика. От 2009 г. към Биологически факултет са разкрити две нови бакалавърски специалности – Екология на биотехнологичните производства и Медицинска биология, а от 2010 г. е въведена и бакалавърска специалност “Биология и физика”. Студентските занимания се провеждат в седем основни катедри – Анатомия и физиология на човека, Биология на развитието, Биохимия и микробиология, Ботаника и МОБ, Екология и ООС, Зоология и Физиология на растенията и молекулярна биология. Като част от катедрата по Физиология на растенията и молекулярна биология съществува и териториално обособена Лаборатория по генно инженерство, в която се водят научни изследвания и обучение на студенти и докторанти.
  Научната продукция на висококвалифицираните преподаватели във факултета се изразява със стотици публикации, включително монографии, в България и в много страни на света. Тя, наред с качествената преподавателска дейност, създава безспорния авторитет на факултета.
  Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на икономисти, мениджъри и политолози.
  В края на 2010 г. Факултетът е на 4-то място по рейтинг в направление „Икономика” между 16 висши училища и на 7-мо в направление „Администрация и управление” между 19 висши училища. По същото време ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти.
  ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по: „Международни икономически отношения”, „Маокроикономика”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Стопанско управление” и „Политология”; в образователно-квалификационна степен „магистър” по: „Финансов мениджмънт”, „Международна търговия”, „Счетоводство и анализ”, „Бизнес администрация”, Управление на човешките ресурси”, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, „Корпоративно управление”, „Бизнес икономика”; образователна и научна степен „доктор” по „Икономика” и „Администрация и управление”
  Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.
  След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.
  По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.
  Щатният преподавателски състав на Факултета е от 43 човека, от които 8 професори, 16 доценти, 4 главни асистенти доктори, 12 главни асистенти и 3 асистента.
  Факултетът ползва около 60 хонорувани преподаватели, както от академичните среди, така и от практиката.
  Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на: счетоводния одит, социологическите и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и др.
  Педагогическият факултет е създаден през 1984 година.
  Разположен е в пететажен корпус на модерната нова университетска сграда, намираща се на бул. “България” 236.
  Педагогическият факултет е авторитетен център за научни изследвания и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на педагогиката, психологията и изкуствата. В него се обучават 1500 студенти по 10 специалности в бакалавърска степен и 24 в магистърска степен, от които 1200 се обучават редовно, включително и 20 чужденци. Педагогическият факултет обучава студенти от Гърция, Турция, Мароко, Молдова, Украйна, Македония.
  Преподавателите в Педагогическия факултет са повече от 120, като половината от тях са хабилитирани (професори и доценти), а две трети са с научни степени (доктори и доктори на науките).
  Голяма част от научните кадри са специализирали в авторитетни чуждестранни научни институти и университети.
  Педагогическият факултет разполага с голяма специализирана библиотека, секция за обучение по английски език, три учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до Интернет, видеозала, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.
  Към факултета съществува Център за кариерно развитие. Функционират Център по образователен мениджмънт, Център за психолого-педагогическа диагностика, Център по арт терапия.
  Факултетът партнира с университети в Амстердам (Нидерландия), Малмо (Швеция), Сан Диего (САЩ), Скопие, Щип (Македония), Загреб (Хърватска), Истанбул (Турция), с Единбург университет, Роехим университет, Брадфорд колеж (Великобритания), Авейро (Португалия), Янина университет, Родос университет (Гърция), Йерусалим университет (Израел) и др.
  Студенти на факултета имат възможност да се обучават за определен период (един или два семестъра) в сходни специалности в университетите на Париж, Лион, Лил, Гент, Бремен, Гьотинген, Флоренция, Венеция.
  Философско-историческият факултет е създаден с решение на МС на 13.05.2004 г. В момента в него се обучават студенти по 9 специалности – Археология, Етнология, История, Социална антропология, Социология, Социология и науки за човека, Социология на правото, икономиката и иновациите, Теология и Философия. Общият годишен прием на студенти първокурсници е 239 души.
  Началото на факултета обаче е положено през 1994 г., когато за първи път в България започва обучение по специалност Етнология, а през следващата 1995 г. стартира специалност Социология. Тогава е сформирана и първата Катедра „Етнология и социология” към Филологическия факултет. През същата година е създадена и Катедра „История”. Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., по Археология и Теология – през 2008 г. Специалността Социална антропология е окрита през 2010 г. Най-нови са специалностите Социология и науки за човека и Социология на правото, икономиката и иновациите, които започват да приемата студенти през 2012 г. Всички специалности и научни направления, по които се обучават студентите, са преминали успешно програмна акредитация.
  През настоящата учебна година Факултетът предлага 9 магистърски програми.
  През времето на своето съществуване във ФИФ са обучени 13 докторанти, от които успешно получават образователната и научна степен „доктор” 6 души. В контекста на разбирането на докторантурата като образователна степен вече са разработени цялостни докторантски програми по Етнология, Социална антропология, Социология и Науки за културата. Всички те са получили най-висока оценка при акредитацията им.
  На всички нива на обучението е въведена функционираща кредитна система.
  Основна задача на Факултета е организирането и провеждането на учебен процес по бакалавърските програми в деветте специалности. Едновременно с това се развива и научна дейност, чиято организация се разгръща в петте изследователски центъра: „Институт за критически социални изследвания”, „Наука, технологии, иновации”, „Център за антропологични и етносоциологически изследвания”, „Център по философия и психично здраве”, „Университетски център за християнско изкуство и култура”. Уникалното съчетание от специалности и специалисти във ФИФ предлага ресурси за интердисциплинарни разработки.
  Преподавателският съства на Факултета, общо 57 души, е разпределен в 6 катедри: „Етнология”, „Теология”, „ Социология и науки за човека”, „Обща история и археология”, „Приложна и институционална социология” и „Философия”. Преподавателите от ФИФ „обслужват” с лекционни курсове и студенти от другите факултети на ПУ - Филологически, Педагогически, Факултета по икономика и социални науки, както и филиалите на ПУ в Смолян, Кърджали и Пазарджик.
  Факултетът разполага с компютърна зала и локална компютърна мрежа.
  Химическият факултет е измежду първите факултети, създадени още при основаването на Пловдивския университет. Факултетът е разположен в централната сграда на Университета, намираща се в центъра на Пловдив. Той разполага с 15 химични лаборатории, три компютърни зали, вътрешна мрежа между катедрите, няколко сървъра за химични приложения и интернет комуникация. В Химическия факултет работят квалифицирани специалисти, което му позволява да провежда учебна и научноизследователска работа на високо равнище.
  Студентите, придобили знания в Химическия факултет, се подготвят за следните дейности: преподаване в университет и средно училище; функционални и научноприложни изследвания в сферата на химията и гранични на нея области, както и по проблеми, свързани с опазване на околната среда; развойна дейност, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии; разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за контрол и изпитания на материали, суровини, полупродукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство, техниката, екологията; обслужване на производствената дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща.
  Юридическият факултет при ПУ Паисий Хилендарски е самостоятелен факултет за обучение на студенти по специалността Право . В него се подготвят висококвалифицирани юристи за работа в системата на правосъдието, в държавния апарат, за защита интересите на гражданите, за подпомагане дейността на юридическите лица.
  Създаден през 1992 год., формирал свои традиции с цялостната си дейност като добре функциониращо учебно звено, днес Юридическият факултет притежава безспорен авторитет и се гордее с:
  Изключително високо равнище на преподавателския състав.
  Тук работят ерудирани учени с дългогодишен научно-преподавателски опит в Института за правни науки към БАН и СУ Климент Охридски .
  Модерен и стриктно спазван учебен план.
  Учебният план на ЮФ съдържа всички задължителни според държавите изисквания дисциплини. Наред с тях се изучават като задължителни и модерните учебни дисциплини - авторско право, патентно право, права на човека, право на Европейския съюз, право на държавната служба. В учебния план са включени и изборни дисциплини, които дават възможност за задълбочаване на знанията в избрани от всеки студент конкретни области на правото.
  Прецизен подбор на студенти, мотивирани за постигане на високи резултати.
  Възпитаници на факултета се приемат като специалисти с безспорни възможности за работа в практиката. Много от тях са съдии, прокурори, следователи, адвокати, юрисконсулти и др.
  Добри контакти с реномирани юридически факултети.
  Преподаватели от ЮФ повишават квалификацията си в университети от Западна Европа. Установена практика е чуждестранни преподаватели да изнасят лекционни курсове във факултета.
  Специализирана библиотека към ЮФ.
  Към ЮФ съществува самостоятелна библиотека, снабдявана редовно с учебници, учебни помагала и правна периодика.
  Обучение на чуждестранни студенти.
  Чуждестранни студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия, Китай и Сирия се обучават в ЮФ.
  Участие в програмите на Европейския съюз Сократес за мобилност на студенти и преподаватели.
  Сключени са двустранни договори с университети в Австрия /Залцбург и Линц/, Франция /Нант/, Обединеното Кралство /Оксфорд/, Гърция /Солун/.
  Предлагат се лекционни курсове на английски език за студенти от Европейския съюз.   
  Открийте ни в Google+
  © 2015 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми